หนังสือคู่มือ

แจกหนังสือเพื่อครูสุขภาพดี คู่มือวิ่ง 10 สัปดาห์สู่ชีวิตใหม่

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตระหนักถึง ความสําคัญของการมีกิจกรรมทางกายของคนไทย ซึ่งการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ เป็นกิจกรรมทางกายที่ทําได้ง่าย เข้าถึงประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ และเข้าร่วมได้ไร้ขีดจํากัด ที่ผ่านมา สสส. ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมเดินวิ่งมากว่า 10 ปี โดยมีจํานวนนักวิ่งเพิ่มขึ้นจาก 5 ล้านคน ในปี 2549 เป็น 15 ล้านคน ในปี 2560 เราหวังให้คนไทยมีกิจกรรมทางกาย เพียงพอ 150 นาทีต่อสัปดาห์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายในปี 2564

กิจกรรม Thaihealth day run นักวิ่งหน้าใหม่ควรคํานึงถึงการเตรียมตัว ให้พร้อม ด้วยการเดิน วิ่ง อย่างถูกวิธี เน้นคุณภาพหรือมาตรฐานของผู้จัดงาน ความปลอดภัย และมีความสุขในการมีกิจกรรมทางกาย

ในปีนี้ จัดให้มีคลินิก เดลิเวอรี่ วิ่งสู่ชีวิตใหม่ 10K โปรแกรมการฝึกวิ่ง ที่เหมาะสําหรับผู้ที่ไม่เคยออกกําลังกาย และออกกําลังกายเป็นประจํา สามารถประสบความสําเร็จในการเดินวิ่ง 10K ได้ตามที่ตั้งใจ เชื่อว่าคู่มือนี้ จะสามารถผลักดันพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกาย ทําให้คนไทย รวมไปถึง ทั่วโลก มีสุขภาพที่ดีขึ้นได้

ลิ้งดาวน์โหลด  : คู่มือวิ่ง 10 สัปดาห์สู่ชีวิตใหม่

Back to top button