หนังสือคู่มือ

แนวทางการจัดอาหารกลางวันเด็กวัยเรียน (เมนูอาหารจานเดียวทางเลือก)

อาหารกลางวัน มีความสำคัญสำหรับทุกวัย โดยเฉพาะสำหรับเด็กวัยเรียนซึ่งเป็นวัยที่ร ่างกายกำลังเจริญเติบโต เป็นช ่วงที่สมองกำลังพัฒนา อาหารจึงมีความสำคัญอย่างมากสำหรับวัยนี้ดังนั้นควรกินอาหารให้ครบ ทั้ง 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลายปริมาณให้เพียงพอ เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอและเหมาะสม ซึ่งอาหารกลางวันในโรงเรียนเป็นอีกมื้อหนึ่งที่สำคัญ การจัดอาหารจำนวนมากให้เด็ก จึงควรคำนึงถึงปริมาณและสารอาหารที่ได้รับให้เพียงพอทั่วถึงกับเด็กทุกคน โดยสำนักโภชนาการได้ทำการสำรวจพฤติกรรมความนิยมการบริโภคอาหารจานเดียว และได้นำเมนูอาหารจานเดียวที่เด็กชอบรับประทานมาปรับสูตรอาหารให้มีความเหมาะสมของสารอาหาร ลดหวานลดอาหารประเภทไขมันลดเค็มและเพิ่มผักให้มากขึ้น ซึ่งโดยหลักแล้วอาหารกลางวันเด็กวัยเรียนจะจัดเป็นอาหารประเภทข้าวและกับข้าว อาจจะมีการสลับเป็นอาหารจานเดียวบ้างบางมื้อ เพื่อเพิ่มความหลากหลายอาหารให้กับเด็ก

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือแนวทางการจัดอาหารกลางวัน“เด็กวัยเรียน” เมนูอาหารจานเดียวทางเลือก จะเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่และครูผู้ดูแลการประกอบอาหารให้กับเด็กวัยเรียน รวมทั้งผู้สนใจในการนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เด็กมีภาวะการเจริญเติบโตที่เหมาะสม สุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพใจสมบูรณ์

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

แนวทางการจัดอาหารกลางวันเด็กวัยเรียน (เมนูอาหารจานเดียวทางเลือก)

ดาวน์โหลด : แนวทางการจัดอาหารกลางวันเด็กวัยเรียน (เมนูอาหารจานเดียวทางเลือก)

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button