หนังสือคู่มือ

คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้โรงเรียนดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางอาหารอย่างเพียงพอและครบถ้วน สมวัย อีกทั้งเป็นการลดภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้นักเรียนมีภูมิต้านทานโรคที่ดีการที่นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ย่อมส่งผลให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาดีขึ้นอันจะส ่งผลต ่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นักเรียนสามารถเข้าร ่วมกิจกรรมและเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ

คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

การปฏิบัติงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนให้มีความยั่งยืนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันถึงแนวดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และแนวทางการบริหารบริหารโครงการที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากเงินดอกผลของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน และโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน)และเพื่อให้การปฏิบัติงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนเป็นไปตามภารกิจของกองทุนเพื่อโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ทางกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาจึงได้จัดทำคู่มือ การดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนขึ้น เพื่อให้โรงเรียนได้รับทราบรายละเอียดของโครงการและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่ดีมีประสิทธิภาพ การบริหารโครงการที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาตลอดจนมีความเข้าใจถึงแนวทางการใช้จ่ายเงินเพื่อโครงการอาหารอาหารกลางวันในโรงเรียน จากเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได้สถานศึกษา เงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาที่ถูกต้องระยะเวลาที่โรงเรียนต้องดำเนินงานตามโครงการเพื่อให้โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพและคุณภาพนักเรียนเป็นสำคัญ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับโรงเรียน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลด : คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ลิ้งก์สำรอง : คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button