สื่อการสอน

แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ BBL

แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทําขึ้นโดยมุ่งหวังให้ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพ และสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็กในแต่ละวัยตามความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการ ทางสมอง (Brain-based Learning) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลงมุมมองและแนวทาง ในการจัดการเรียนรู้ของครูและสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เหมาะสม กับสภาพสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลง และเท่าทันกับนานาประเทศ

อนึ่ง ในการจัดทําแนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองฉบับนี้ สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ต้องขอขอบคุณสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้ (เดิม) ที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนางานด้วยดี ตลอดมา ขอขอบคุณอาจารย์พรพิไล เลิศวิชา รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ และ รองศาสตราจารย์พัชรี วรจรัสรังสี ที่เป็นกําลังสําคัญในการจัดทําแนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง กับพัฒนาการทางสมอง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน และหวังว่าแนวการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนคณิตศาสตร์และผู้เกี่ยวข้อง ในการนําไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป  // สพฐ.

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

คู่มือการสอนคณิตศาสตร์ BBL ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 – 2
คู่มือการสอนคณิตศาสตร์ BBL ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ดาวน์โหลด

คู่มือการสอนคณิตศาสตร์ BBL ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ดาวน์โหลด

คู่มือการสอนคณิตศาสตร์ BBL ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 – 2

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button