หนังสือคู่มือ

รูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยหมวด ๘ มาตรา ๕๘ ได้ระบุ “ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณการเงินและทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษา…”

ในการดำเนินตามนโยบายดังกล่าว สถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำเป็นต้องมีแนวทางในการพัฒนาและประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อให้โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนมาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งปัจจุบันสถานศึกษามีความสามารถ ศักยภาพ และวิธีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพที่แตกต่างกันไป ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะหน่วยงานนโยบายการศึกษา จึงได้ดำเนินโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา” โดยศึกษาบทเรียนของสถานศึกษาที่ระดมทรัพยากรสำหรับสถานศึกษาได้ดี เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จ และพัฒนารูปแบบแนวทางการระดมทรัพยากรสำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิณสุดา สิริธรังศรี และคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดแนวทางการส่งเสริมการระดมทรัพยากรสำหรับสถานศึกษาทั้งในระดับนโยบายและระดับสถานศึกษาซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาต่างๆ จะสามารถใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาและนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาได้

รูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button