ข่าวชาวบ้าน

ห้ามข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐ รับของขวัญมูลค่าเกิน 3,000 บาท ฝ่าฝืนมีโทษสูงถึงจำคุก 3 ปี ปรับ 6 หมื่นบาท

ป.ป.ช.(คณะกรรมการป้องกันและปราบการทุจริตแห่งชาติ) แจ้งเตือนข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วประเทศ ว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2543 มาตรา 103 บัญญัติว่า ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด โดยผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว มาตรา 122 บัญญัติให้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ป.ป.ช. ได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (ของขวัญ,ของฝาก) ได้ หากเป็นการให้กันตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือโดยธรรมจรรยา โดยสรุปได้ดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1.กรณีรับให้จากญาติได้แก่ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย บุตร พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา ทั้งของตนเองและคู่สมรส ซึ่งให้โดยเสน่หา รับได้ตามจำนวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป

2.กรณีรับให้จากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ รับได้แต่ละบุคคล แต่ละโอกาส ไม่เกินจำนวน 3,000 บาท

3.รับได้ ถ้าเป็นการรับทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป เช่น การลดราคา การจับฉลากรางวัล

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button