หนังสือคู่มือ

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี 2562

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี เป็นคู่มือสำหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ให้มีแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งครูผู้สอนลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษา สามารถนำไปประกอบการฝึกอบรมลูกเสือเนตรนารี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประกวดฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากคู่มือนี้ไปพัฒนาการฝึกระเบียบแถวได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากคู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือทุกขั้นตอน รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องแบบลูกเสือ  รองผู้กำกับลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ด้วย

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จัดท าคู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี มุ่งหวังให้หน่วยงานใช้เป็นคู่มือในการจัดกิจกรรมการประกวดฯ ได้บรรจุรายละเอียดแนวทางการจัดกิจกรรม การตัดสินการประกวดฯ เพื่อให้คณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ระดับจังหวัดระดับภาค และระดับประเทศ มีการตัดสินเป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้สถานศึกษาจัดส่งกองลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมประกวดฯ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ ว่าที่ร้อยโทณัฏฐ์ ยุวยุทธ ผู้ตรวจการ
ลูกเสือประจ าส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่ให้ความรู้ และค าแนะน า ในการจัดท าคู่มือเล่มนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนผู้บริหาร คณะท างานของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนเทพศิรินทร์ที่ให้ความร่วมมือในการสาธิตรูปแบบท่าต่างๆ ในการประกวด ณ ที่นี้ด้วย

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี เล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน สถานศึกษา คณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มากก็น้อยคณะผู้จัดท าน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ  สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี 2562

ดาวน์โหลด : คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี 2562

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button