ข่าวการศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

เมื่อวานนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 โดยมีเนื้อหาดังนี้

โดยที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประกอบกับคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 650/2562 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่อง อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และ ข้อ 15 (3) ของประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ลิ้งก์หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button