ข่าวการศึกษา

เตรียมจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ครบทุกจังหวัด

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2562 ที่เฟซบุ๊คส่วนตัวของคุณ สมศักดิ์ ตั้งกลชาญ  ได้เผยแพร่หนังสือจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ส่งถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ทุกเขต เรื่อง ขอให้ยืนยันสถานที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เพิ่มเติม  โดยมีเนื้อหาในหนังสือดังนี้

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดําเนินการจัดทําแนวทางการจัดตั้งสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (เพิ่มเติม) โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่รับผิดชอบมากกว่า 1 จังหวัด ได้แจ้งสถานที่ตั้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม) รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เพื่อให้การจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอขอประกาศจัดตั้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา (เพิ่มเติม) มีความสมบูรณ์ไม่เกิดข้อผิดพลาด จึงขอความร่วมมือจากท่านตรวจสอบและยืนยันสถานที่ตั้ง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่จะจัดตั้งขึ้นเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง และขอให้รายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย

เตรียมจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ครบทุกจังหวัด เตรียมจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ครบทุกจังหวัด เตรียมจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ครบทุกจังหวัด เตรียมจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ครบทุกจังหวัด เตรียมจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ครบทุกจังหวัด เตรียมจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ครบทุกจังหวัด เตรียมจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ครบทุกจังหวัด

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button