หนังสือคู่มือ

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2562

DSPM 2562 คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเล่มนี้ นอกจากได้รับการพัฒนาให้ผู้รักเด็กทั้งหลาย ใช้เฝ้าระวังการเจริญเติบโตและส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยแล้ว ยังให้โอกาสเด็กบางคนแสดงความสามารถ ที่ล้ำหน้ากว่าอายุในบางเรื่องได้ โดยเฉพาะความเป็นผู้นำที่กล้าแสดงออกในทางที่ดี หลักฐานทางวิทยาศาสตร์และหลายประสบการณ์จากการเลี้ยงดูยืนยันว่า ภาวะผู้นำ (leadership) สามารถสร้างได้และฝึกได้ เพียงแต่เริ่มจากการที่พ่อแม่ผู้ดูแลเด็ก ให้เวลากับความสัมพันธ์ที่มีต่อเด็ก(Attachment) และสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy) ทำให้เด็กเกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพที่มี เมื่อได้รับการฝึกทักษะด้วยความคิดสร้างสรรค์ (CreativeThinking Skill Training) แล้วสิ่งที่ประเทศไทยขาดแคลนคือ นวัตกรรม (Innovation) ก็จะตามมา หากการฝึกภาษาที่สอง (Second language) เช่น ภาษาอังกฤษ ได้รับการเอาใจใส่อย่างจริงจังในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ก็จะเป็นการกระตุ้นการทำงานของสมองอย่างดี และเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล ความหวังของการดูแลเด็ก มิใช่ต้องการให้เด็กฉลาดและผูกติดอยู่กับการมี IQ มากน้อยแค่ไหน แต่ปัจจุบันการฝึกเด็กปฐมวัยด้วยทักษะที่นำไปสู่ความสำเร็จ ทั้งการเรียน การทำงาน และความรับผิดชอบในสังคมคือExecutive Functions (EF) ด้วยการยับยั้งชั่งใจ (Inhibitory control) ไม่ทำในสิ่งไม่ดีจากข้อมูลที่สั่งสมไว้ (Working Memory) จนสามารถปรับเปลี่ยนกลวิธีการดำเนินงาน
(Cognitive flexibility) ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงใน DSPM 2562 นี้ มีข้อที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทักษะ EF ติดดาว อยู่ถึง 30 ข้อ

สำหรับเด็กที่มีแววเป็นผู้นำ ยิ่งต้องพยายามเอาใจใส่เรื่องการควบคุมอารมณ์ ให้รู้เรารู้เขา (Emotional intelligence) เพื่อการทำงานเป็นทีม (Teamwork) ที่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จด้วยการตัดสินใจที่ดี (Better decision Making) ยิ่งเป็นผู้นำระดับสูงจะทำอะไรก็ส่งผลกระทบมาก จำเป็นต้องฝึกทักษะด้านจริยธรรม (Ethical leadership)ให้ติดตัวเพื่อการป้องกันการทุจริตเมื่อมีความรับผิดชอบสูงขึ้นภาพที่งามที่สุดยังไม่เคยถูกวาด เพลงที่เพราะที่สุดยังไม่เคยถูกประพันธ์ โอกาสการพัฒนา DSPM ยังเปิดกว้างอยู่เสมอ และถึง DSPM จะไม่ใช่คู่มือที่ดีที่สุด แต่การได้เป็นคู่มือของ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 คณะผู้จัดทำก็ถือว่าเป็นความภูมิใจยิ่งแล้ว

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ  ที่ปรึกษา  โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2562

ดาวน์โหลด : คู่มือ DSPM 2562

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button