สื่อการสอน

หนังสือส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ภาษาไทย แบบ Infographic และ AR

หนังสือส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นหนังสือที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูผู้สอนในการจัดกระบวนการเรียนรู้สร้างความเข้าใจเนื้อหาให้ง่ายและรวดเร็วขึ้นแก่ผู้เรียนโดยนำ Infographic มาออกแบบเนื้อหาตามความเหมาะสมทั้ง ๕ สาระการเรียนรู้ได้แก่การอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด หลักการใช้ภาษาไทย วรรณคดี และวรรณกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้การนำเทคโนโลยีสมัยใหม ่ Augmented Reality (AR) หรือการสร้างภาพสามมิติเสมือนจริงมาผสมผสานกับการออกแบบข้อมูลเป็นภาพ Infographic ด้วย ซึ่งการสื่อสารด้วยภาพ Infographic และภาพเคลื่อนไหว Augmented Reality (AR) จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถจดจำและเข้าใจเนื้อหาสาระ และองค์ความรู้ที่ซับซ้อนได้ง่าย รวดเร็ว และแม่นยำมากกว่าการอ่านหนังสือปกติ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำหนังสือส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีรวมทั้งขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห ่งชาติ(กสทช.) ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์หนังสือ และหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่สถานศึกษาครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้สนใจได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551

ดาวน์โหลด : หนังสือส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ภาษาไทย

Back to top button