การเรียนการสอนข่าวการศึกษา

มาแล้ว ดาวน์โหลด Test blueprint RT ป.1 ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการบริหารจัดการและกรอบโครงสร้างของแบบทดสอบ ในการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (RT)
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สพฐ.
ลิ้งค์ กำหนดการและ test blueprint RT 2562

ดาวน์โหลด : Test Blueprint RT ป.1

Back to top button