ข่าวชาวบ้าน

ราชกิจจานุเบกษา ห้ามทวงหนี้เกิน 1 ครั้งต่อวัน

วันนี้ 23 สิงหาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง จำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้ มีรายละเอียดดังนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (3) และมาตรา 16 (1) แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1. ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง จำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้

2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

3. ให้ผู้ทวงถามหนี้ติดต่อลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้ เพื่อการทวงถามหนี้ได้ทราบการทวงถามหนี้ ไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ราชกิจจานุเบกษา

กรณีนี้น่าจะหมายถึงหนี้ที่อยู่ในระบบหรือหนี้ที่มีสัญญาชัดเจน  ไม่ได้หมายถึงหนี้นอกระบบ หรือหนี้ที่ยืมกันเอง นะครับ

ราชกิจจานุเบกษา ห้ามทวงหนี้เกิน 1 ครั้งต่อวัน

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button