ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

ประกาศผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 (ประกาศ ณ 16 กันยายน 2562)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง ปีการศึกษา 2560

ตามที่ รัฐบาลกำหนดให้การป้องกันปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันเฝ็าระวังไม่ให้เยาวชนไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำโครงการสถานศึกษาสีชาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 เพื่อมอบรางวัลและประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่มืผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ใขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษาระดับดีเด่น ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดมาตรการ 5 มาตรการกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่  และได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงาน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา 2560 นั้น

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

บัดนี้ การพิจารณาผลงานของสถานศึกษาที่จัดส่งเข้ารับการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายซื่อสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง ปีการศึกษา 2560 ดังนี้

ระดับทอง ปีการศึกษา 2560 รมว ลงนาม.pdf

ประกาศผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 (ประกาศ ณ 16 กันยายน 2562)

ระดับเงิน ปีการศึกษา 2560 รมว ลงนาม.pdf

ประกาศผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 (ประกาศ ณ 16 กันยายน 2562)

ระดับเพชร ปีการศึกษา 2560 รมว ลงนาม.pdf

ประกาศผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 (ประกาศ ณ 16 กันยายน 2562)

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button