อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ได้รับใบประกาศนียบัตรจากสำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้เปิดหลักสูตรอบรมออนไลน์ หลากหลายหลักสูตรที่เป็นประโยชน์  โดยเฉพาะกับข้าราชการ  เช่น

1. การสร้างวิสัยทัศน์เพื่อตอบสนองสังคมสูงวัย
2. เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการสำนักข้าราชการไทยไม่โกง
3. การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
4. การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม
5. ความรู้พื้นฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล
6. Project Managementสำหรับข้าราชการระดับบริหาร
7. การใช้ Microsoft Excelเพื่อการบริหารข้อมูล
8. Data Visualizaton

กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

  1. เป็นข้าราชการ หรือบุคลากรภาครัฐ
  2. มีความตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
  3. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในระดับที่สามารถใช้เพื่อการศึกษาบทเรียนออนไลน์ได้
  4. มี e-Mail Address เป็นของตนเองและสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่
  5. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการอบรมออนไลน์ได้ตามกำหนด

ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตร ดังรูปนี้

* สำนักงาน ก.พ. สงวนสิทธิ์ในกระบวนการอบรมออนไลน์ทุกขั้นตอน เช่น การพิจารณาอนุมัติสิทธิ์ให้เข้ารับการอบรม การระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิ์สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนด รวมทั้งผู้ที่มีเจตนาไม่สุจริตในการอบรมออนไลน์ เป็นต้น

เว็บไซต์เพื่อเข้ารับการอบรม : https://ocsc.chulaonline.net/main/index.asp
คู่มือการฝึกอบรม : https://ocsc.chulaonline.net/DocumentDownload/UserManual2562.pdf

Back to top button