การเรียนการสอนสื่อการสอน

สสวท.แจกชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (แบบแยกชั้นป.1-ป.6) ตามโครงการสื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สสวท.แจกชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (แบบแยกชั้นป.1-ป.6) ตามโครงการสื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

ตามที่ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่ขาดครู มีครูไม่ครบชั้นหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ซึ่งประกอบด้วยชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน) และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) หลังจากที่มีการนำไปใช้พบว่าสื่อดังกล่าวช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงเห็นควรมีการนำเอาสื่อดังกล่าว มาใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก และโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรง เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงได้ปรับปรุงชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน) และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับการประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเพื่อให้สะดวกต่อการนำไปใช้จึงได้จัดแยกเป็นรายชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖

สสวท.แจกชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (แบบแยกชั้นป.1-ป.6) ตามโครงการสื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สสวท.แจกชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (แบบแยกชั้นป.1-ป.6) ตามโครงการสื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ : https://www.scimath.org/60phransaipst

วิธีดาวน์โหลดทำตามลิ้งก์นี้ครับ : วิธีดาวน์โหลด คู่มือครูรายวิชาคณิตศาสตร์ จาก สสวท. ป.1-ม.6 รวมถึงรายวิชาอื่นๆด้วยนะ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button