หนังสือราชการ

สพฐ.แจ้งกรอกข้อมูลครูและบุคลากรทุกคนในระบบ Big Data ให้แล้วเสร็จภายใน 9 พฤศจิกายน 2562

สพฐ.แจ้งกรอกข้อมูลครูและบุคลากรทุกคนในระบบ Big Data ให้แล้วเสร็จภายใน 9 พฤศจิกายน 2562

ที่ ศธ 04009/ ว 6331 เรื่อง ขอความร่วมมือครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ขั้นพื้นฐานบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ด้วย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอความร่วมมือสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นในสังกัดดําเนินการตรวจสอบและบันทึก ข้อมูลของตนเองตามรายการมาตรฐานที่กําหนดไว้ในฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรายจังหวัดและภาค ผ่านเว็บไซต์ edc.moe.go.th โดยเริ่มบันทึกข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พร้อมทั้งให้หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการตรวจสอบข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอื่นในสังกัด เพื่อให้ฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ทันสมัย สอดคล้องตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 

ในการนี้ เพื่อให้การดําเนินการจัดทําข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นในสังกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักบริหารงานการศึกษาดําเนินการ ดังนี้ 

. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการวางแผน ให้คําปรึกษา ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอื่นในระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน 

๒. แจ้งให้บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนดําเนินการตรวจสอบและ บันทึกข้อมูลด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ edc.moe.go.th โดยเริ่มบันทึกข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตามแนวทางการดําเนินการ ตารางเวลาและคู่มือการใช้งานระบบรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๓. 

๓. ในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลบุคลากรในสํานักงานและ โรงเรียนในสังกัด ส่วนระดับโรงเรียนให้ผู้อํานวยการโรงเรียนเป็นผู้ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูล 

. ข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่น ประกอบด้วย 

๔.ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. () และ () ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

๔.ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา .ลูกจ้างประจําในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ๔.พนักงานราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

.ลูกจ้างชั่วคราวในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

อนึ่ง การปรับปรุงข้อมูลครูและบุคลากรในครั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการจะนําข้อมูลที่ปรับปรุงแล้วมาใช้ประโยชน์ในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย การต่อใบประกอบ วิชาชีพ การวางแผนอัตรากําลัง และการพัฒนาครูในภาพรวมต่อไป

ดาวน์โหลด : คู่มือการใช้งาน  แนวทางเก็บข้อมูล ดูแลระบบ

เว็บไซต์กรอกข้อมูล edc.moe.go.th

สพฐ.แจ้งกรอกข้อมูลครูและบุคลากรทุกคนในระบบ Big Data ให้แล้วเสร็จภายใน 9 พฤศจิกายน 2562 สพฐ.แจ้งกรอกข้อมูลครูและบุคลากรทุกคนในระบบ Big Data ให้แล้วเสร็จภายใน 9 พฤศจิกายน 2562

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button