อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ หลักสูตร “การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ” ของสำนักงาน ก.พ.

คำอธิบายรายวิชา

การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพนั้น เป็นการศึกษาบทบาทหน้าที่ของภาวะผู้นำในบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพื่อเข้าใจวิสัยทัศน์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ของผู้นำในการนำพาองค์การไปสู่การเปลี่ยนแปลงผ่านกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนศึกษากระบวนการและปัจจัยสนับสนุนต่างๆที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การ เช่น การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เครือข่ายทางสังคม และ การจัดการความรู้ในองค์กร นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาวิธีการบริหารนวัตกรรมในองค์การเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์การต่อไป

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 7 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 35 นาที 25 วินาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะการเป็นผู้นำตามทฤษฎีภาวะผู้นำในบริบทการเปลี่ยนแปลงได้

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขององค์การได้

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการสร้างวิสัยทัศน์ผู้นำเพื่อไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพได้

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายการจัดการเชิงกลยุทธ์ของผู้นำในการนำพาองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลงผ่านกรณีศึกษา ทั้งในและต่างประเทศได้

5. ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการและปัจจัยสนับสนุนต่างๆที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การ เช่น การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เครือข่ายทางสังคม และ การจัดการความรู้ในองค์กรได้

6. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการบริหารนวัตกรรมในองค์การเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์การได้

7. อธิบายการสร้างความยั่งยืนให้กับนวัตกรรมในองค์การได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษาในด้านบริหารจัดการและทุกสาขาที่เกี่ยวข้องที่สนใจทักษะการบริหาร รวมทั้ง ผู้ที่สนใจที่ทำงานในองค์กรต่างๆ และผู้นำองค์กร

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ปล. แอดมินไม่การันตีว่าสามารถใช้กับ ว.21 ได้นะครับ แต่เป็นการอบรมที่เพิ่มประสิทธิภาพของตัวเองอันนี้การันตี ครับ

เข้ารับการอบรมที่นี่ : https://thaimooc.org/courses/course-v1:OCSC-MOOC+ocsc003+2019_T1/about

จากนั้นให้สมัครสมาชิกก่อน ตามภาพด้านล่าง  แล้วเข้าระบบเพื่ออบรม ได้จ้า

อบรมออนไลน์ หลักสูตร "การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ" ของสำนักงาน ก.พ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button