การเรียนการสอนหนังสือราชการ

แนวทางการใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือด่วน ศธ 04004/ว1355 ดังนี้

ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีประกาศสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวทางการใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และใช้ประเมินนักเรียนทุกคน ทุกโรงเรียน และทุกสังกัด โดยให้สถานศึกษาเป็นผู้กําหนด สัดส่วนในการใช้ข้อสอบมาตรฐานเองตามความเหมาะสม

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สําหรับปีการศึกษา ๒๕๖๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้บริการข้อสอบ มาตรฐานในการสอบปลายปี ในระดับชั้น ป.๒, ป.๔, ป.๕, ม.๑ และ ม.๒ ใน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยมีแนวทางการให้บริการ ดังนี้

๑. สํารวจการเลือกใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของสถานศึกษาตามแนวทางการเลือกใช้ ในประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานข้างต้น ที่กําหนดไว้ ๓ แนวทาง คือ ๑) ข้อสอบของ สถานศึกษาเอง ๒) ข้อสอบของสถานศึกษาอื่น และ ๓) ข้อสอบที่พัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน หรือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Excel ที่เป็นแบบสํารวจข้อมูลสถานศึกษาที่เลือกใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีได้ที่ระบบ EPCC หรือเว็บไซต์สํานักทดสอบทางการศึกษา ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรอกข้อมูลของสถานศึกษาทุกสังกัด และส่งข้อมูลให้สํานักทดสอบทางการศึกษาทาง Email : bet๑๑obecagmail.com ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๒. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการบริหารจัดการสอบให้แก่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดําเนินการชี้แจง ประสานงาน กํากับ และติดตามการสอบ ให้ได้มาตรฐานการจัดสอบตามข้อมูลที่ได้จาก การสํารวจ

๓. จัดส่งต้นฉบับแบบทดสอบ เฉลย และโปรแกรม Excel สําหรับประมวลผลข้อมูล ให้สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา โดยกําหนดช่วงเวลาส่ง ดังนี้

– ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภายในสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ระดับชั้นประถมศึกษา ภายในสัปดาห์ที่สี่ของเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สําหรับวันสอบให้สถานศึกษาเป็นผู้กําหนดเองในช่วงการสอบปลายปี โดยให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้กํากับ ติดตามการสอบให้เป็นไปตามตารางสอบ

๔. สุ่มกลุ่มตัวอย่างของสถานศึกษาที่ใช้ข้อสอบในการสอบปลายปี จําแนกตามขนาดโรงเรียนจาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหลังจากดําเนินการสอบเรียบร้อยแล้ว เพื่อประมวลผลในภาพรวมต่อไป

๕. จัดส่งแบบกํากับติดตามผลการสอบปลายปีที่นําไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้แก่เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อกํากับ ติดตามสถานศึกษาถึงผลการใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีไปพัฒนาผู้เรียนอย่าง เป็นรูปธรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการต่อไป

ปล. อ่านจากไฟล์ PDF ข้อความจะครบถ้วน 

ลิ้งก์ : https://drive.google.com/file/d/11WZwvJQVH5eFmDWKEgjOjOdXSQas2Y97/view
รายละเอียดการกรอกข้อมูลสำรวจ : คลิก

แนวทางการใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน

ปล. อ่านจากไฟล์ PDF ข้อความจะครบถ้วน

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button