ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.เขตฯ (ประถม+มัธยม) 294 คน

สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.เขตฯ (ประถม+มัธยม) 294 คน

สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.เขตฯ (ประถม+มัธยม) 294 คน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสํานักงาน ..ศ. ที่ ศธ. 0206.7/ว2 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 ประกอบกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเป็นผู้นําในการปฏิรูปการศึกษาและนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ จึงกําหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2562 – 27 มกราคม2563 นั้น

บัดนี้ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารง ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายละเอียดดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
บัญชีแนบท้าย : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งรอง ผอ.เขต 2563

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button