ข่าวการศึกษา

ลงทะเบียนด่วน..!! สสวท.เปิดอบรมครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือปฐมวัย ด้วยระบบทางไกล (เหลือเวลาลงทะเบียนอีก 7 วัน)

ลงทะเบียนด่วน..!! สสวท.เปิดอบรมครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือปฐมวัย ด้วยระบบทางไกล (เหลือเวลาลงทะเบียนอีก 7 วัน)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ตามแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล แก่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จากสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) ทั่วประเทศ ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ช่อง 15  OBEC channel และ YouTube IPST Thailand

เข้าไปลงทะเบียนที่นี่ >> : http://stemreg.ipst.ac.th

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ลงทะเบียนด่วน..!! สสวท.เปิดอบรมครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือปฐมวัย ด้วยระบบทางไกล (เหลือเวลาลงทะเบียนอีก 7 วัน)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

 • สำหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือปฐมวัย
 • เปิดรับสมัครลงทะเบียนออนไลน์ ก่อนวันอบรม ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2563
 • เมื่อสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้วให้พิมพ์ป้ายชื่อ และนำไปยื่น ณ ศูนย์การอบรมตามสังกัดของท่าน

นย์การอบรม

 • ครูผู้สอนเลือกศูนย์อบรมได้เฉพาะในสังกัดและจังหวัดของโรงเรียนที่ท่านปฏิบัติงาน หากต้องการเลือกศูนย์อบรมที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวต้องได้รับการอนุญาตจาก สสวท. และต้นสังกัดของท่าน เป็นลายลักษณ์อักษร
 • โปรดระบุที่อยู่ของโรงเรียนให้ถูกต้อง เพื่อการค้นหาในระบบจะสะดวกยิ่งขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

 •  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
 •  ผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าเดินทางด้วยตนเองหรือเบิกจากต้นสังกัด
 •  สสวท.รับผิดชอบเฉพาะค่าอาหารมื้อกลางวันและอาหารว่าง และวัสดุอุปกรณ์ระหว่างการอบรม

เงื่อนไขการออกวุฒิบัตร

 •  ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้ารับการอบรมครบอย่างน้อยร้อยละ 80 ของการอบรม
 •  ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 75 คะแนนจากคะแนนรวม 100 คะแนน
 •  กรุณาตรวจสอบคำนำหน้า ชื่อ-สกุล ในข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการออกวุฒิบัตร หากพบข้อมูลผิด ท่านสามารถแก้ไขได้เองในระบบ ก่อนถึงวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเท่านั้น
ตรวจสอบรหัสโรงเรียน สทศ.(รหัส O-NET 10 หลัก) คลิกที่นี่
หากมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน โปรดส่งข้อมูลของท่านมาที่  [email protected]

 

ข้อควรระวัง
1. หากเคยสมัครในระบบนี้เมื่อปีที่แล้ว ให้ login เข้าสู่ระบบที่ปุ่มสีเหลืองขวามือด้านบนก่อน จึงจะลงทะเบียนแต่ละระดับได้
2. หากไม่เคยสมัครมาก่อน สามารถลงทะเบียนได้เลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.stemedthailand.org/

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button