ข่าวการศึกษา

คุรุสภางดให้บริการการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีเร่งด่วน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

คุรุสภางดให้บริการการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีเร่งด่วน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยผู้ที่ต้องการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านทางระบบ Ksp e service แทน
เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) และตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขให้หลีกเลี่ยงสถาที่มีคนอยู่แออัด สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตระหนักถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้มารับบริการและถือว่าการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขในภาวะแพร่กระจายของโรคติดต่ออันตราย เพื่อร่วมป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวดเป็นหน้าที่ที่พึงกระทำและมีความสำคัญอย่างยิ่ง

ดูรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมที่ http://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/03/16686/?fbclid=IwAR2JfwWCJdNizQ0UnoLxqD286iJa7NkFqgbCRoySfyBg4qTtpsroahN9lFc

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ระบบ KSP e-Service https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx?fbclid=IwAR3ecJauRVic39IYGKoGfgriyzXoagIpcpNKups7PPDurTS2Rf66TUcj5RA

คุรุสภางดให้บริการการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีเร่งด่วน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ที่มา : เพจคุรุสภา https://www.facebook.com/Khurusaphaofficial/

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button