ข่าวการศึกษา

สพฐ. ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องรับนักเรียน ปี 63

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ลงนามในหนังสือ แจ้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 และแนวปฏิบัติในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําชับ ติดตาม และแจ้งให้โรงเรียนปฏิบัติ ดังนี้

1. ดําเนินการรับนักเรียนทุกระดับให้เป็นไปตามประกาศและปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

2. การรับสมัคร ให้จัดสถานที่รับสมัครให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุข กําหนด

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

3. การสอบคัดเลือก
3.1 การจัดห้องสอบหากสถานที่เพียงพอควรลดจํานวน นักเรียน : ห้อง
3.2 ห้องสอบมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
3.3 จัดบริการเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ให้เพียงพอ
3.4 จัดบริการตรวจวัดไข้ หากพบนักเรียนที่มีไข้ให้คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน พิจารณาตามที่เห็นสมควร
3.5 ครูที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงหรืออยู่ระหว่างการแยกตัวเพื่อเฝ้าระวังอาการ (14 วัน) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หากมีหน้าที่เป็นผู้คุมสอบหรือมีหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครการสอบ การรายงานตัว และการมอบตัว ขอให้เปลี่ยนตัวผู้อื่นมาทําหน้าที่แทน

4. การรายงานตัวและการมอบตัว ควรใช้สถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่แออัด กระจายจุดบริการให้เพิ่มขึ้น และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันฯ โดยเคร่งครัด

5. หากมีสถานการณ์จําเป็นที่ไม่สามารถดําเนินการสอบคัดเลือกได้ตามที่คณะกรรมการรับนักเรียนพิจารณา ให้รายงานต่อศูนย์การรับนักเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 5530 หรือ 0 2288 5839 – 40

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

สพฐ. ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องรับนักเรียน ปี 63 สพฐ. ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องรับนักเรียน ปี 63

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button