อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” จากภาควิชารัฐศาสตร์ ม.มหาจุฬาฯ

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์นี้ได้ปรับให้เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” และประเมินผลการเรียนผ่านแบบทดสอบออนไลน์ โดยต้องมีผลการทดสอบที่ 16 คะแนนหรือเท่ากับ 80 % ท่านจึงจะสามารถรับเกียรติบัตรออนไลน์ได้โดยส่งให้ทาง e-mail ที่แจ้งไว้ในระบบเบื้องต้น

ลิ้งก์ทำแบบฝึกหัด : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6fCLkFD15lFUisSwSTsAvbRkaQwvjQ93LvuCiY-3eUgvDeg/viewform

Back to top button