ข่าวการศึกษา

ก.ค.ศ.เห็นชอบ การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯ ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามความเหมาะสมและตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา

เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

สืบเนื่องจากที่ ก.ค.ศ. ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 25 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 นั้น

โดยหลักเกณฑ์และวิธีการฯ นี้ กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันกับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และหรือปริญญาโทที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง หรือเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผู้นั้นทำการสอนหรือเคยทำการสอน หรือเป็นคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.

ซึ่งที่ผ่านมาเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ โดยส่วนราชการได้เสนอให้ ก.ค.ศ. พิจารณารับรองวุฒิที่ ก.ค.ศ. ไม่ได้รับรอง เข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยในการพิจารณามีกระบวนการและต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้เกิดความล่าช้า

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในทางปฏิบัติ และเป็นการกระจายอำนาจให้ส่วนราชการเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาตามความเหมาะสมและตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา และให้ส่วนราชการเป็นผู้ดำเนินการกำหนดคุณวุฒิที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ เนื่องจากส่วนราชการจะทราบว่า แต่ละระดับการศึกษา จะมีหลักสูตรใดบ้างที่มีความเหมาะสม

ขอบคุณที่มา : ศธ 360 องศา

Back to top button