หนังสือราชการ

ด่วนมาก ซักซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุมัติการจบการศึกษา กรณีนักเรียนติด 0, ร, มส

ด่วนมาก ซักซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุมัติการจบการศึกษา กรณีนักเรียนติด 0, ร, มส

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยให้สถานศึกษาดําเนินการเกี่ยวกับ การลงเวลาเรียนในแบบบันทึกเวลาเรียน และการอนุมัติการจบการศึกษา ความแจ้งแล้ว นั้น

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ในการนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอซักซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การอนุมัติการจบการศึกษาของนักเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย กรณีนักเรียนติด 0, ร, มส ดังนี้

  1. กรณีนักเรียนติด 0, ร, มส ให้สถานศึกษามีการกํากับติดตาม ช่วยเหลือนักเรียนทันที และ ดําเนินการแก้ไขผลการเรียน 0, ร, มส. ตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 255 ให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2562 สําหรับนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ให้ดําเนินการแก้ไขผลการเรียนให้แล้วเสร็จทันต่อการยื่นข้อมูลประกอบการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา (ภายในวันที่ 25 เมษายน 2563)
  2. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากํากับติดตาม และให้ความช่วยเหลือการดําเนินงานของ สถานศึกษาให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติข้างต้นให้ทันกําหนด โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสําคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งสถานศึกษาในสังกัดดําเนินการ

ด่วนมาก ซักซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุมัติการจบการศึกษา กรณีนักเรียนติด 0, ร, มส

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button