อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้การจัดการสอนด้วย”การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)”ของครูยุค 4.0 โรงเรียนวัดปลวกเกตุ สพป.รย 1

วัดความรู้การจัดการสอนด้วย”การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)”ของครูยุค 4.0
แบบทดสอบมี 20 ข้อ 20 คะแนน ***ผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไปได้รับเกียรติบัตร

Back to top button