อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์(ความน่าจะเป็นและสถิติ) สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
กิจกรรมทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ (ความน่าจะเป็นและสถิติ)
ผู้ดำเนินโครงการ สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เป้าหมาย
เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านคณิตศาสตร์ของผู้ร่วมกิจกรรม
เพือเป็นการประชาสัมพันธ์คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
ข้อกำหนด
ผู้เข้าร่วมจะต้องทำแบบทดสอบให้ผ่านร้อยละ 60 ขึ้นไป จึงจะได้รับเกียรติบัตร
Back to top button