การเรียนการสอน

อบรมฟรี การพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็น SI WARRIOR จำนวน 2 รุ่นๆละ 30 คน

อบรมฟรี การพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็น SI WARRIOR จำนวน 2 รุ่นๆละ 30 คน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และบริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่ Si warrior ในการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็น SI WARRIOR โดยจัดอบรมจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 30 คน ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน สถานที่จัดอบรมที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ คุณกนกวรรณ นาสมปอง โทร. 092-361-8863
Email : [email protected] หรือ ดร.บุญธิดา ชุนงาม โทร. 064-279-2944 Email : [email protected]

Back to top button