อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

แบบทดสอบออนไลน์  พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
แบบทดสอบ จำนวน 15 ข้อ ผู้ผ่านแบบทดสอบ ร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ที่ระบุไว้

ลิ้งก์  https://forms.gle/E2ZGQUnSEXHdongZ6

Back to top button