อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (DONWAI Model) ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) ของโรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)

แบบทดสอบออนไลน์ การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (DONWAI Model) ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) ของโรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)
ยุคโควิด ต้องศึกษาดูงานออนไลน์
ขอเชิญทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (DONWAI Model) ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) ของโรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

ผู้มีความรู้ความเข้าใจร้อยละ 60 จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ที่ระบุไว้ 300/วัน ผ่าน 3 ช่องทาง

ช่องทางที่ 1 https://forms.gle/BikLtAkD19d7u1p37

ช่องทางที่ 2 https://forms.gle/Goe1HFRJiLadwJs16

ช่องทางที่ 3 https://forms.gle/f52DjDVWgoWGVhvf8

Back to top button