อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรสะเต็มศึกษา (stem education)

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรสะเต็มศึกษา (stem education)
แบบทดสอบ เรื่องหลักสูตรสะเต็มศึกษา (stem education) จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูมีความรู้และทักษะการพัฒนาตนเองในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ที่เกี่ยบกับการจัดทำหลักสูตรสะเต็มศึกษา (stem education) แบบทดสอบนี้จัดทำโดย : นางสิรพร จำรัส ครูโรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร สังกัด กรุงเทพมหานครฯ

ลิ้งก์ : https://certificate.iamteacher.in.th
* สมัครสมาชิกก่อนทำแบบฝึกหัด ใครสมัครแล้วสามารถเข้าระบบทำได้ตลอดเมื่อมีแบบทดสอบเรื่องใหม่ เลยนะครับ

Back to top button