สาระความรู้

จัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 2)

สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดสรรเงินทุนหมุนเวียนให้ครูกู้ยืม ครั้งที่ 2 คณะกรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ได้อนุมัติ จัดสรรเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 2) 
จำนวน 176.4 ล้านบาท เพื่อให้ข้าราชการครู (ผู้สอน) กู้ยืมวงเงินรายละไม่เกิน 200,000 บาท
(สองแสนบาทถ้วน) กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR -1 ต่อปี (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 5.525 ต่อปี)
ให้ผ่อนชำระเป็นงวด รายเดือน รวม 96 งวด (8 ปี) โดยข้าราชการครู (ผู้สอน) ที่จะได้รับพิจารณาอนุมัติ
ให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ  จะต้องเป็นผู้มีหนี้สินที่ก่อไว้ก่อนวันยื่นคำขอกู้โดยเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงบังคับได้
ตามกฎหมาย และต้องมีคุณสมบัติดังนี้

               1) เป็นข้าราชการครูที่ทำหน้าที่ผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
               2) รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
               3) มีเงินเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของเงินเดือน
               4) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเป็นแบบอย่างที่ดี
               5) ไม่เคยกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูมาก่อน
               6) ไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย
               7) ไม่ถูกฟ้องร้องคดีล้มละลาย หรือมีคำสั่งศาลให้พิทักษ์ทรัพย์

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

               ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการ/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้ประชาสัมพันธ์และประกาศให้ข้าราชการครูที่มีความประสงค์กู้ยืมและมีคุณสมบัติครบถ้วนได้กู้ยืมไปแล้ว 
ดังนั้น หากข้าราชการครูท่านใดมีความประสงค์จะกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ ขอให้รีบไปติดต่อสอบถาม
ข้อมูลรายละเอียดได้ที่ส่วนราชการ/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ท่านสังกัดอยู่ 

เอกสารดาวน์โหลด
1. คำขอกู้ยืม
2. หนังสือยินยอม

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงาน ก.ค.ศ. ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา 
โทร.  02 280 7970 – 4
โทรสาร. 02 280 2844

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button