ข่าวการศึกษา

Powperpoint บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19

การประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563
บทบาทของโรงเรียน ประกอบด้วย 2 ส่วน
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา “การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”
บทบาทของโรงเรียนไฟล์ powerpoint

Back to top button