ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

ด่วนที่สุด การดำเนินมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในช่วงวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2563

สพฐ.มีหนังสือด่วนที่สุดให้เขตพื้นที่ฯและโรงเรียนถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เรื่อง การดำเนินมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในช่วงวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2563 โดยเนื้อในหนังสือ ดังภาพ

Back to top button