อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ 6 หลักสูตร จาก สพป.กำแพงเพชร เขต 2

พบกับ 6 หลักสูตร🔥🔥🔥🔹️⚡
มาทดสอบความรู้กันเถอะ!!
ผ่านเกณฑ์..รับเกียรติบัตรเลยจ้า💥
💓กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
🔸️สพป.กำแพงเพชร เขต2

‼รองรับมากกว่าหลักสูตรละ10000คน/วัน‼

1. หลักสูตรการนิเทศภายในสถานศึกษา

2. หลักสูตรการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 256

3. หลักสูตรวิจัยในชั้นเรียน

4. หลักสูตรการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา

5. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

6. หลักสูตรต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบ 6 หลักสูตร : https://sites.google.com/esdc.go.th/kpp2/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99?authuser=0

Back to top button