การเรียนการสอนอบรมออนไลน์

ตารางอบรม G Suite for Education ในช่วงวิกฤตไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ตลอดเดือนพฤษภาคม โดยกระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์เข้าดูรายละเอียดทั้งหมด : https://gsuite.moe.go.th/

หัวข้อการอบรม Product วันที่ เวลา
1 สร้างห้องเรียนออนไลน์ง่ายนิดเดียว Google Classroom ศุกร์ 8 พ.ค. 63 09.00 – 09.45
2
สร้างการมีส่วนร่วมในห้องเรียนออนไลน์ ด้วย สื่อ ใบงาน ใบกิจกรรม
Google Classroom ศุกร์ 8 พ.ค. 63 10.00 – 10.45
3 วัดผล ประเมินผลกิจกรรมในห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ศุกร์ 8 พ.ค. 63 11.00 – 11.45
4
การนัดหมาย/การประชุมออนไลน์สำหรับผู้เริ่มต้น การแชร์ไฟล์และแนบไฟล์ต่างๆ
Google Meet จันทร์ 11 พ.ค. 63 09.00 – 09.45
5 การทำงานร่วมกันผ่านการประชุมออนไลน์
Google Meet/Docs/Slides
จันทร์ 11 พ.ค. 63 10.00 – 10.45
6 การสร้างแบบทดสอบพร้อมตรวจคำตอบอัตโนมัติ Google Forms อังคาร 12 พ.ค. 63 09.00 – 09.45
7 แบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อการประเมินผล Google Forms อังคาร 12 พ.ค. 63 10.00 – 10.45
8
การสร้างแบบสอบถาม Google Forms ในกรณีต้องตั้งค่าเพิ่มเติม
Google Forms อังคาร 12 พ.ค. 63 11.00 – 11.45
9 การสร้างใบงาน การตัดเกรด Google Sheets พุธ 13 พ.ค. 63 09.00 – 09.45
10 การใช้งาน Google Docs สำหรับการเรียนการสอน Google Docs พุธ 13 พ.ค. 63 10.00 – 10.45
11 การใช้งาน Google Slides สำหรับการนำเสนอให้น่าสนใจ Google Slides ศุกร์ 15 พ.ค. 63 09.00 – 09.45
12 การใช้งานกระดาน Whiteboard ร่วมกันผ่าน Google Jamboard Google Jamboard ศุกร์ 15 พ.ค. 63 10.00 – 10.45
13 การสร้างเว็บไซต์สื่อการสอนโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน Google Sites จันทร์ 18 พ.ค. 63 09.00 – 09.45
14
การแชร์เว็บไซต์ให้เพื่อนร่วมงาน และ การทำ QR Code สำหรับเว็บไซต์
Google Sites จันทร์ 18 พ.ค. 63 10.00 – 10.45
15
การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และ ความเป็นพลเมืองดิจิทัล
Be Internet Awesome อังคาร 19 พ.ค.63 09.00 – 09.45
16
การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และ ความเป็นพลเมืองดิจิทัล
Be Internet Awesome อังคาร 19 พ.ค.63 10.00 – 10.45
17
การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และ ความเป็นพลเมืองดิจิทัล
Be Internet Awesome พุธ 20 พ.ค.63 09.00 – 09.45
18
การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และ ความเป็นพลเมืองดิจิทัล
Be Internet Awesome พุธ 20 พ.ค.63 10.00 – 10.45

Back to top button