การเรียนการสอน

ดาวน์โหลด สื่อประกอบการอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับอนุบาล

Coding ปฐมวัยสอนอย่างไร ไปดูกัน
📌ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณตั้งแต่ระดับอนุบาล ซึ่งในช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพฐ. ได้สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ทุกเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว และจะขยายผลการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ครูผู้สอนระดับปฐมวัยเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงบลงแล้ว นั้น
📌ในการนี้ เพื่อให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยได้เรียนรู้ทำความเข้าใจเรื่องการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับอนุบาลด้วยตนเองก่อนเข้ารับการอบรม และเพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการอบรมแล้วสามารถทบทวนความรู้ดังกล่าวได้ อันจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการนำไปสู่การปฏิบัติในชั้นเรียนระดับอนุบาลต่อไป
🎯สพฐ. จึงเผยแพร่สื่อประกอบการอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับอนุบาลไว้ให้ทุกท่านที่ http://shorturl.at/mUY34
CR กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและการศึกษาปฐมวัย สวก. สพฐ.
ขอบคุณ : คุณครู Eakasit Piyasangtong ที่กรุณาเผยแพร่

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button