หนังสือคู่มือ

ตัวอย่าง รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม

ตัวอย่าง รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม
👉การจัดทำรายงานามารถปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา
👉ให้มีความสอดคล้องตามแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
👉ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเสมือนเครื่องยืนยันกับสังคม ผู้ปกครอง ถึงคุณภาพในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน
👉ส่วนประกอบของรายงานการประเมินตนเอง ควรประกอบด้วย
    ✍️บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
    ✍️ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
    ✍️ผลการประเมินของสถานศึกษา ตอบคำถาม 3 ประเด็น 1.สถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพใด 2. ข้อมูล หลักฐานที่สนับสนุนระดับคุณภาพ 3.แนวทางการพัฒนาเพื่อให้คุณภาพคงสภา หรือสูงขึ้น
     ✍️สรุปผลและแนวทางในการพัฒนากรอกข้อมูลก่อนดาน์โหลด คลิก https://forms.gle/MHGX3EiNRzbNMmk29
ถ้าต้องการไฟล์เวิร์ดให้ติดต่อที่เพจ : ร่วมคิด ร่วมแบ่งปัน : Dr.Piyaporn Cha 

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button