งานราชการ

ตำแหน่งงานราชการล่าสุด 24 พ.ค.63 จำนวนทั้งหมด 53 ตำแหน่ง

ตำแหน่งงานราชการ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จาก ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.  จำนวนทั้งหมด 53 ตำแหน่ง

1.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา)
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมประมง
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637257619036296771

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

2.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร)
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมประมง
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637257616202244672

3.) ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล)
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมประมง
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637257615100681666

4.) ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637257589622264384

5.) ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637257585014360827

6.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637257553325538330

7.) ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานผังเมือง
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637257551819132169

8.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าพนักงานธุรการ (สังกัดสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก))
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637257548497812200

9.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมธนารักษ์
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637257404443402759

10.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 12 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637257403857619254

11.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 30 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637257403069774192

12.) ชื่อตำแหน่งงาน : นิติกร
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637257391575106735

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button