สื่อการสอน

หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ จาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ จาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

หนังสือนิทานและหนังสืออ่านส่งเสริมความรู้  วิชาภาษาไทย  ระดับประถมศึกษา

หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ จาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ จาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ จาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ จาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ จาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
ตุ๊กตายอดรัก (ป. 1 – 2)ใจดีสู้เสือ (ป. 1 – 2)อยากมีปีก (ป. 1- 2)ได้ที่ขี่แพะไล่ (ป.1 – 2)กระต่ายแหย่เสือ (ป. 1- 2)

หนังสือนิทานและหนังสืออ่านส่งเสริมความรู้  วิชาคณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษา

หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ จาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ จาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ จาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ จาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ จาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
หนูหวานฉลาดขายหนูหวานฉลาดซื้อตัวเลขสำคํญไฉนสองภาษาของเวลาจัตุรัสกลวิเศษ

ที่มา : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

Back to top button