การเรียนการสอนข่าวการศึกษา

รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวันเปิดภาคเรียน

รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในวันเปิดภาคเรียน

ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ JPG ทั้งหมด : https://bit.ly/2ZJ1BAI

Back to top button