สื่อการสอน

หลักสูตรอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับอนุบาล

หลักสูตรอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับอนุบาล ดาวน์โหลด 

กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันระบบการศึกษาทั่วโลกให้ความสำคัญต่อการสอนเทคโนโลยีในโรงเรียน โดยเฉพาะการสอนวิทยาการคำนวณที่เป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดเชิงคำนวณการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) จึงมอบนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณในสถานศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะของ
คนไทย 4.0 สามารถสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีให้กับประเทศ ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการอย่างมีมาตรฐาน และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจตรงกัน อันจะทำให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณไปสู่ห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้สร้างวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ พร้อมทั้งจัดทำหลักสูตรอบรมสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา หลักสูตรฉบับนี้เป็นหลักสูตรอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับอนุบาล จัดทำขึ้นเพื่อใช้
ประกอบการอบรมศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานการศึกษาปฐมวัย เนื้อหาในหลักสูตร ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นและความส าคัญของวิทยาการค านวณ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กิจกรรมพื้นฐานที่น าไปสู่การเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์กิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดเชิงคำนวณและการเขียนโค้ดระดับอนุบาล และการนิเทศการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับอนุบาล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก์ อาจารย์และครูผู้สอน รวมทั้งนักวิชาการศึกษา ที่มีส่วนร่วมจัดทำหลักสูตรอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการค านวณระดับอนุบาล ไว้ ณ โอกาสนี้

ที่มา : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

Back to top button