หนังสือราชการ

ชี้แจงการปรับผังรายการออกอากาศการจัดการศึกษาทางไกล ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

ชี้แจงการปรับผังรายการออกอากาศระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
แนวทางการดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตพื้นที่การศึกษา(ศฉก. COVID-19 เขตพื้นที่การศึกษา)  https://1th.me/J2YXU

Back to top button