อบรมออนไลน์

ไม่ต้องรอเมล์ สระแก้วเขต 2 เชิญอบรมออนไลน์ เพื่อรับเกียรติบัตรกว่า 30 หลักสูตร นำคะแนนที่ดีที่สุดเพื่อรับเกียรติบัตร ไม่ใช่ google form

สารบัญ (ทางลัด )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เชิญชวน ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไป หรือผู้ที่สนใจศึกษาหลักสูตรในหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอบรมออนไลน์เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาตนเอง มีหลักสูตรทั้งหมดกว่า 30 หลักสูตร
สอบหลังเรียน ถ้าผ่าน 80% รับเกียรติบัตร (สอบกี่ครั้งก็ได้ระบบจะนำคะแนนที่ดีที่สุดมาคำนวณเพื่อรับเกียรติบัตร) ไม่ต้องรอเมล์
เว็บไซต์เข้ารับการอบรมออนไลน์ : https://training.skarea2.go.th/index.html
รายการหลักสูตร : https://training.skarea2.go.th/course.html
สมัครสมาชิก : https://training.skarea2.go.th/teacher/register.html

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตนเองผ่านระบบดิจิทัล
  2. เพื่อการสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีความรู้และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
  3. เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีให้เป็นแหล่งเรียนรู้  เชื่อมโยงกิจกรรมเกิดการแบ่งปันทรัพยากรสื่อการเรียนรู้  ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานของหน่วยงานภาคกิจสู่สาธารณะ
  4. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้  ภายใต้แนวคิด “การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล”
  5. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  Knowledge  Management  นำสู่แนวทางการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อทำให้ความรู้ขององค์กรสู่สาธารณะเกิดการต่อยอดของความรู้และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
       ผู้บริหารการศึกษา /ผู้บริหารสถานศึกษา /ข้าราชการครู /บุคลากรทางการศึกษา /ประชาชนทั่วไป  (ผู้ที่สนใจศึกษาหลักสูตรในหลักสูตรการพัฒนาฯ)
เกณฑ์การจบแต่ละหลักสูตรเพื่อรับเกียรติบัตร
  1. จะต้องมีผลการสอบวัดผลก่อนเรียน
  2. เข้าเรียนตามหน่วยการเรียนรู้ที่กำหนด
  3. จะต้องมีผลการสอบวัดผลหลังเรียนและต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80% (สอบกี่ครั้งก็ได้ระบบจะนำคะแนนที่ดีที่สุดมาคำนวณเพื่อรับเกียรติบัตร)
  4. จะต้องทำแบบประเมินความพึงพอใจ

Download –> คู่มือการใช้งาน 

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button