สาระความรู้

การใช้ตราสัญลักษณ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และข้อหารือแนวปฏิบัติการใช้

จากกรณีที่ เพจ รักครู.com ได้ลงรูป สไลด์ของ สพฐ. ในคราวประชุม ผอ.เขตพื้นที่ฯ เมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน 2563   แต่ยังมีสไลด์อีก 2-3 แผ่น ได้กล่าวถึงหนังสือติวของสำนักต่างๆ แอดมินไม่ได้ลงไว้เกรงว่าจะเป็นประเด็นในเพจ ก็เลยลงภาพเดียว แต่ก็มีหลายท่านทักท้วงว่าอาจจะเกิดความเข้าใจผิดในรูปที่ลงได้ ดังรูปด้านล่าง  แอดจึงนำข้อหารือและแนวทางการใช้งานมาฝากเพื่อนครู เพื่อคลายข้อกังวล เมื่อต้องใช้ในงานราชการ งานโรงเรียน ว่าใช้ได้ปกติ

การใช้ตราสัญลักษณ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และข้อหารือแนวปฏิบัติการใช้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

หนังสือข้อหารือ มีดังนี้คือ 

การใช้ตราสัญลักษณ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และข้อหารือแนวปฏิบัติการใช้ การใช้ตราสัญลักษณ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และข้อหารือแนวปฏิบัติการใช้

และหนังสือ ศธ. เรื่องการใช้ตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังรูป
มีข้อความดังนี้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำตราสัญลักษณ์(ภาพเครื่องหมายราชการ)ขึ้นใหม่ และได้แจ้งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศงานทั่วไป เล่ม 122 ตอนที่ 66ง วันที่ 18 สิงหาคม 2548 แล้ว ดังนี้
1. กรณีที่สถานศึกษาได้รับอนุญาตให้ใช้ตราประจำสถานศึกษามาก่อนนี้แล้ว ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์เฉพาะของสถานศึกษาให้ใช้ตราสัญลักษณ์เดิมต่อไป
2. กรณีที่สถานศึกษาใช้ตราประจำสถานศึกษาตามรูปแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานเดิม ได้แก่ กรมสามัญศึกษา และสำนักงาน คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติให้ใช้ตราสัญลักษณ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเติมชื่อสถานศึกษาด้านล่าง
3. การนำตราสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปเป็นตราประจำสถานศึกษาไม่อนุญาตให้แก้ไขรูปแบบและสีของตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้พิจารณาอนุญาตใช้ตราสำนักงาน

การใช้ตราสัญลักษณ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และข้อหารือแนวปฏิบัติการใช้

สรุปก็คือโรงเรียน หรือหน่วยงานในสังกัดใช้ได้ แต่ห้ามเอาไปเพื่อแสวงหาผลกำไร โดยไม่ได้รับอนุญาต และหากนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีโทษดังรูปแรก ครับ

และสามารถดาวน์โหลด ตราไปใช้งานได้ที่

ดาวน์โหลดไฟล์ ทั้ง3 แบบ

ตราสัญลักษณ์ สพฐ. แบบ Ai ดาวน์โหลดที่นี่ logo_obec_color

ลายเส้นขาวดำAi ดาวน์โหลดที่นี่ logo OBEC-Blac and white line

และแบบรูปภาพ Jpeg ดาวน์โหลดที่นี่ Logo_obec

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button