สื่อการสอน

สื่อการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ล่าสุด ปีการศึกษา 2563 จาก สสวท.

สื่อการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ล่าสุด ปีการศึกษา 2563 จาก สสวท.
http://proj14.ipst.ac.th/

สสวท. ได้จัดทำวีดิทัศน์การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง และสื่อวีดิทัศน์นี้ยังเหมาะสำหรับครูผู้สอนใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน และผ่านระบบออนไลน์ โดยครูอาจ มอบหมายให้นักเรียนศึกษาวีดิทัศน์ล่วงหน้าเพื่อนำมาอภิปรายและเรียนรู้ร่วมกับครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

วีดิทัศน์ที่จัดทำขึ้นนี้สอดคล้องกับตัวชี้วัดกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ครอบคลุมทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม ทั้งนี้ สสวท. ได้อัพโหลดวีดิทัศน์บทเรียนแรกเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว ส่วนบทเรียนอื่นๆ จะทยอยอัพโหลดเข้าในระบบต่อไป

ครอบคลุมตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สื่อการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ล่าสุด ปีการศึกษา 2563 จาก สสวท.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button