ข่าวการศึกษา

ข้อกำหนดคลายล็อกโควิด-19 ฉบับล่าสุด มีอะไรบ้าง?

เพจไทยคู่ฟ้า ได้โพสต์สรุปเนื้อหาของ  ข้อกำหนดคลายล็อกโควิด-19 ฉบับล่าสุด  ไว้ย่อสั้นๆ ไว้ดังนี้

มาดูกัน! ข้อกำหนดคลายล็อกโควิด-19 ฉบับล่าสุด มีอะไรบ้าง?
#ไทยคู่ฟ้า เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 13) ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 63 เป็นต้นมา สาระสำคัญ คือ คลายล็อกให้สามารถจัดกิจกรรม หรือเปิดกิจการต่าง ๆ ได้มากขึ้น ตามสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงต้องตำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยสรุปได้ดังนี้
1.สามารถจัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ราชการกำหนด
2.เปิดดำเนินการสถานที่และกิจกรรมเพิ่มเติม ประกอบด้วย
    – การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์
    – สถานที่ใช้เครื่องเล่นเป่าลม หรือเครื่องเล่นลักษณะเดียวกัน
    – ให้ผู้ว่าราชการ กทม. และ ผวจ. มีอำนาจพิจารณาสนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา ฯลฯ ให้เปิดดำเนินการได้
3.กำหนดผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพิ่มเติม โดยจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา หลักเกณฑ์ และมาตรการป้องกันโรค
4.ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อรองรับการเดินทางของบุคคลที่จะเข้าราชอาณาจักร
5.บังคับใช้มาตรการป้องกันโรค โดยเฉพาะในสถานที่ กิจกรรม และกิจการต่าง ๆ เช่น ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากทางเลือก เว้นระยะห่างทางสังคม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด รวมถึงใช้ระบบแอปพลิเคชันไทยชนะ
6.การประสานงานอื่น ๆ ให้หารือกับคณะกรรมการพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันโรค ซึ่งมีเลขาฯ สมช. เป็นประธาน

อ่านข้อกำหนดฯ ฉบับเต็ม คลิก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/174/T_0077.PDF
ที่มา : ไทยคู่ฟ้า

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button