ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

สพฐ.แจ้งหนังสือ ด่วนที่สุด เรื่องการชุมนุมของนักเรียนในสถานศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

18 สิงหาคม 2563 เรื่อง การชุมนุมของนักเรียนในสถานศึกษา

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ตามที่ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณามีมติให้รับฟังความเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ได้จัดประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าเพื่อ เป็นการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รับรองไว้ จึงขอความอนุเคราะห์พิจารณาสั่งการให้สถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดพื้นที่ให้สถานศึกษาดําเนินกิจกรรมในการแสดงความคิดเห็นภายใต้หลักการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด โดยขอให้ผู้บริหารโรงเรียนคํานึงถึงการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออก และความปลอดภัยของนักเรียนโดยไม่ให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมชุมนุม นั้น

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการให้โรงเรียนในสังกัด เปิดพื้นที่ให้สถานศึกษาดําเนินกิจกรรมในการแสดงความคิดเห็นภายใต้ หลักการและเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด โดยขอให้ผู้บริหารโรงเรียนคํานึงถึงการใช้สิทธิเสรีภาพ ในการแสดงออกและปลอดภัยของนักเรียนโดยไม่ให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมชุมนุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ  ขอแสดงความนับถือ

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน  รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน โทร. 02-2885559 โทรสาร 02-2885000

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button