ข่าวการศึกษา

สถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครรูัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2564

สถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครรูัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2564
ประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเรื่อง ผลการคัดเลือกสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูตามโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา 2564

ตามที่สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้ให้สถาบันการศึกษาที่มีความสนใจยื่นแบบเสนอโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา 2564 ตามประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ฉบับลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และฉบับลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นั้นบัดนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาคัดเลือกแบบเสนอโครงการตามที่สถาบันการศึกษาได้เสนอมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อสถาบันการศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เป็น “สถาบัน ผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา2564 ” ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

(นายสุภกร บัวสาย)  ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

บัญชีรายชื่อสถาบันการศึกษาและหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2564 แนบท้ายประกาศสำนักงาน กสศ. ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563

1. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาการศึกษาปฐมวัย
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สาขาการประถมศึกษา
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก สาขาการประถมศึกษา
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาการศึกษาปฐมวัย
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี สาขาการศึกษาปฐมวัย
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา สาขาการศึกษาปฐมวัยและสาขาการประถมศึกษา
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สาขาการศึกษาปฐมวัย
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาการศึกษาปฐมวัย
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สาขาการประถมศึกษา
10.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี สาขาการประถมศึกษา

ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก (ษ์) ถิ่น ปีการศึกษา 2564 จะต้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกับกสศ. ในระหว่าง วันที่ 28-30 สิงหาคม 2564

ที่มา : กสศ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button